R.A.V.E.N. – Zaventem

Loading...

Legal

Algemene Voorwaarden

1. Definities

   a) Aanbieder Betekent Raven BVBA, Excelsiorlaan 16, B-1930 Zaventem, België (BE0663.545.920).

   b) Gebruiker Betekent ieder persoon, consument dan wel zakelijke klant die gebruikmaakt van de diensten aangeboden door Raven BVBA.

   c) Consument: Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

   d) Zakelijke klant: Iedere gebruiker die geen consument is.

   e) Diensten: Bestaan uit het aanbieden van ruimtes waarin enerzijds het spelconcept “escape room” en anderzijds het concept van Virtual Reality kan worden beoefend, “Evenementenruimte” Geschikt voor een breed scala aan evenementen, zoals bedrijfsbijeenkomsten, sociale gebeurtenissen, en privéfeesten, “Feestzaal” Een ruime en aanpasbare zaal voor het organiseren van feesten, recepties, en andere vieringen, inclusief opties voor catering en decoratie, dit middels materiaal ter beschikking gesteld door de Aanbieder.

   f) Vermoedelijk verschuldigd bedrag: Bedrag dat de Gebruiker verschuldigd zou zijn aan Raven indien de gevraagde diensten plaatsgevonden hadden, berekend op basis van de geafficheerde tarieven of op basis van de uitgegeven offertes, beiden overeenkomstig de specificaties zoals meegedeeld door de Gebruiker bij het maken van de reservering en/of de aanvraag tot offerte.

2. Toepasselijkheid

   – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst of contract met deze firma voor de diensten van de firma.

   – Enige algemene voorwaarden van een gebruiker jegens de aanbieder worden hierbij expliciet als niet-toepasselijk beschouwd en kunnen enkel individueel toepassing vinden indien de aanbieder deze expliciet schriftelijk en voorafgaandelijk heeft aanvaard.

   – De gebruiker die het aanbod van de aanbieder aanvaardt onder de huidige Algemene Voorwaarden, aanvaardt ook deze Algemene Voorwaarden als de toepasselijke voorwaarden voor alle toekomstige overeenkomsten en voor alle geleverde diensten door de aanbieder.

3. Interpretatie

   – De Algemene Voorwaarden dienen te worden geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht.

   – Ingeval één of meerdere van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden als strijdig met het Belgisch recht zouden worden bevonden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

4. Betaling

   – De betaling voor de diensten dient, behoudens anders overeengekomen of vermeld op de factuur, te gebeuren bij de beëindiging van het gebruikmaken van de diensten, in de lokalen van Raven, dit uitsluitend middels contante betaling, hetzij in baar geld dan wel elektronisch.

   – Behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Raven zal geen enkel ander betaalmiddel als geldige betaling worden aanvaard. De zakelijke klant van Raven zal op aanvraag een factuur voor de geleverde diensten ontvangen, waarbij de uiterlijke betalingsdatum wordt vermeld, welke in geen geval langer dan 15 dagen na de factuurdatum zal zijn.

   – In geval van wanbetaling op de vervaldag van de factuur zullen zonder verdere ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn à rato van 10% per jaar en wordt het factuurbedrag verhoogd met 5% met een minimum van €50.

   – Een zelfde intrest zal verschuldigd zijn indien Raven betalingen dient te doen aan de Gebruiker, dit na voorafgaandelijke ingebrekestelling.

5. Reservering en annulering

Uw herziene annuleringsvoorwaarden zien er goed georganiseerd en duidelijk uit. Hieronder zijn ze op een overzichtelijke manier samengevat:

Annuleringsvoorwaarden

Kleine Groepen (tot en met 20 personen):

–  Cateringaanpassingen: Tot 4 dagen voor het evenement mogelijk. Daarna 100% van de cateringkosten verschuldigd.

–  Annuleringstermijnen:

  – Tot 48 uur voor het evenement: Gratis aanpassingen tot 4 personen mogelijk, anders 100% betaling vereist.

  – 1 week voor het evenement: 75% van de kosten verschuldigd.

  – 2 weken voor het evenement: 50% van de kosten verschuldigd.


Middelgrote Groepen (21 tot en met 40 personen):

Cateringaanpassingen: Tot 5 dagen voor het evenement mogelijk. Daarna 100% van de cateringkosten verschuldigd.

Annuleringstermijnen:

  – Tot 48 uur voor het evenement: Dezelfde voorwaarden als bij kleine groepen.

  – 1 week voor het evenement: 75% van de kosten verschuldigd.

  – 2 weken voor het evenement: 50% van de kosten verschuldigd.

Gemiddelde Groepen (41 tot en met 80 personen):

Cateringaanpassingen: Tot 2 weken voor het evenement mogelijk. Daarna 75% van de cateringkosten verschuldigd.

Annuleringstermijnen:

  – Tot 48 uur voor het evenement: Dezelfde voorwaarden als bij kleine groepen.

  – 1 week voor het evenement: 100% van de kosten verschuldigd.

  – 2 weken voor het evenement: 50% van de kosten verschuldigd.


Grote Groepen (meer dan 80 personen):

Cateringaanpassingen: Tot 2 weken voor het evenement mogelijk. Daarna 75% of 100% van de cateringkosten verschuldigd, afhankelijk van de situatie.

Annuleringstermijnen:

  – Tot 48 uur voor het evenement: Dezelfde voorwaarden als bij kleine groepen.

  – 1 week voor het evenement: 100% van de kosten verschuldigd.

  – 2 weken voor het evenement: 50% van de kosten verschuldigd.

6. Aansprakelijkheid

   – Raven zal geenszins aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook voortvloeiende uit de volgende omstandigheden:

     – Overmacht;

     – Slecht functioneren van het geleverde materiaal;

     – Diefstal uit de lokalen van Raven;

     – Stakingen;

     – Schade ten gevolge van medische aandoeningen die niet voorafgaandelijk werden gemeld;

     – Overheidsbevel.

   – Raven zal enkel aansprakelijk zijn voor schades indien de gebruiker bewijst dat Raven intentioneel foutief heeft gehandeld dan wel dat Raven grove fouten heeft gemaakt bij het leveren van de diensten. In alle gevallen wordt de aansprakelijkheid van Raven beperkt tot de directe schade per incident overeenkomstig haar polis bedrijfsvoering bij KBC. Gebruiker verklaart afstand te doen van enige vordering tot schadeloosstelling voor schadegevallen waarbij hij voor minder dan tweehonderd euro schade lijdt. Gebruiker verklaart afstand te doen van de eerste tweehonderd euro voor iedere eis tot schadeloosstelling die de tweehonderd euro overschrijdt.

7. Jurisdictie en bevoegdheid

   – De overeenkomst tussen Raven en de Gebruiker wordt beheerst door het Belgisch recht. Enkel de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel dan wel het vredegerecht Zaventem zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil omtrent de uitvoering van de overeenkomst dan wel aangaande deze algemene voorwaarden.